Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Coach: Marloes Schellingerhout, handelende als zelfstandig gevestigd ‘coach
voor intuïtieve ontwikkeling’;
Cliënt: de persoon aan wie door de coach begeleiding verleend wordt dan wel
diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend:
Nigtestraat 3, Nispen;
Arts: de huisarts of psycholoog door wie de cliënt naar de coach verwezen is.

Artikel 2: Algemeen
De coach begeleidt de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling
anders afgesproken, zoals het huis- of werkadres van cliënt of, voor bijvoorbeeld
wandelcoaching, een buiten-locatie. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt
per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een
arts begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van
de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en
van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het overeengekomen
adres aanwezig te zijn, dient hij de coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach
geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om de kosten voor de
desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een
dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van
24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.
Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de
voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de begeleiding deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede
welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen
indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij sprake is van een zakelijke
cliënt, dan zijn de prijzen exclusief BTW. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te
voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na
het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk
kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden of tussentijds bij het verhogen
van het btw-tarief.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten,
afbeeldingen, geluidsopnamen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van
zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog
verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin
genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch
gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand
gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter
beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt
zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de coach dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt
ontvangt eens per maand een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de
rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van
elke dertig dagen is de coach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten
te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met
terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het
verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de
inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan
kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten
indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij
aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt
kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van
beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding
gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat
resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of
letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van
door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant
van de coach.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen
de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en
dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove
schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach
om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach
te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De coach
is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die
voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen (gezondheids)aspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd
kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Neem vrijblijvend contact met me op